×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Aşağıda güncel yüksek lisans müfredatının dersleri ve içerikleri belirtilmiştir:
Ders Kodu – Ders Adı – (Haftalık Teorik Saat – Haftalık Uygulamalı Saat – Çankaya Kredisi)

 

ZORUNLU DERSLER:

IAGR 501 Yüksek Lisans Stüdyosu I (303)
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kalkınma, büyüme ve refahın en ileri noktasında kalmak için, öğrencilerin verilen tasarım problemi için kapsamlı araştırmalar sonucunda ayrıntılı programlar tasarlamaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Projelerin, kullanıcıların ihtiyaçları ve tercihleri göz önünde bulundurularak, fizibilite raporları ile desteklenen proje / tesislere göre renk, aydınlatma, HVAC ve yangın güvenliği çalışmalarını ve bina yönetmelikleri ve kodları ile ilgili bilgileri içermesi beklenmektedir.  

IAGR 525 İç Mimarlar için Araştırma Yöntemleri ve Etik (303)
İç mimarlık yüksek lisans öğrencisini lisansüstü araştırmalarda gerektiği gibi araştırma yöntemlerine ve bağımsız çalışmalara başlatmak üzere tasarlanmış bir derstir. Bu kapsam, eşzamanlı olarak yürütülen iki aşamalı bir dersle elde edilir. Bir yandan ders, araştırma teorisi , tartışmalar ve okumalar yoluyla, tasarım ve planlama üzerinde özellikle vurgu yaparak tanıtılmaktadır. Öte yandan, öğrenciler mülakatlar ve ölçümler gibi saha çalışmaları yapmaya ve bu çalışmalardan toplanan verileri analiz etmeye davet edilir. Çalışmaların sonuçları bildiri şeklinde öğrenci tarafından gruba sunulmaktadır. Her öğrencinin dönem sonunda bir dönem ödevi hazırlaması beklenir. Bu ödev dönem içinde yapılan çalışmaları kapsamakta ve örnek bir araştırma raporu olarak yapılandırılmıştır. Ders boyunca etik, bilimsel ve profesyonel bir bakış açısıyla ele alınır.

IAGR 590 – Lisansüstü Semineri (Kredisiz)
Öğrencilere tez konularının gelişimini tartışma fırsatı sunulur. Tüm öğrenciler tarafından sunulan seminerler şeklinde yürütülmektedir. Bu ders birinci dönemden sonra verilebilir. Not S (tatmin edici) veya U (tatmin edici) olacaktır. Öğrenciler bu dersi başarıyla tamamlamadan tezlerini tamamlayamazlar.

IAGR 599 Yüksek Lisans Tezi
Tez kapsamlı bir çalışmadır, bilimsel bir araştırmadan oluşur, bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve çalışmayı eksiksiz bir üst düzey akademik metinde belgelendirir.

 

SEÇMELİ DERSLER:

IAGR 502 Yüksek Lisans Stüdyosu II (303)
Ders, insan ihtiyaçları ve estetik düşünceler arasındaki ikilemi tartışırken kavramsal tasarım yaklaşımının temellerine odaklanmaktadır. Ders, tasarım teorisinin felsefi boyutunun profesyonel uygulama ile buluştuğu bir ortam haline gelir. Öğrenciler tasarım sürecinde edindikleri bilgi birikimlerini projelerine kapsamlı bir şekilde aktarmaya teşvik edilir. Mekan programlama ve organizasyonunun gerekliliklerini ve gereksinimlerini karşılamak için karmaşık problem çözme teknikleri benimsenmiştir.

IAGR 504 Decision Process in Design (303)
Bu ders lisansüstü öğrencilerin araştırma çalışmaları ve mesleki yaşamları boyunca iç mimarlar için hayati bir konuyu, alternatif tasarım çözümlerini değerlendirme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Doğal olarak proje değerlendirme alanını kapsamaktadır. Ancak, geleneksel ve modern karar verme yöntemlerine ve bu yaklaşımların öğrencinin özel yüksek lisans tezinde kullanılmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Teorik konulardaki dersler öğrenci tarafından yapılacak ödevler ve pratik çalışmalar ile pekiştirilir. Ödevler genellikle her öğrencinin tez konusu ile ilgilidir. Dersten elde edilen tecrübenin yüksek lisans tezinde karşılaşılabilecek karar verme problemlerine cevap vermesi beklenmektedir.

IAGR 505 Kuram Tarihi (303)
Bu ders mimari pratiğe ilişkin temel kuramlar ile söylemleri ve analizlerini kapsar. Barok, Art Nouveau, De Stijl, Modernizm, Post Modernizm, vb. iç mimariye yönelen “mekan kuramı” nı oluşturan dönemleri içine alır.

IAGR 506 Maliyet Kontrolu ve Yönetim (303)
Maliyet tahmini ilkeleri, maliyet planlama, kritik yol yöntemi, insani yönler, pazarlama, sendikalar, firmalar ve finans, şirket organizasyonları, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, yükümlülükler ve diğer yasal konular.

IAGR 507 Yönlendirilmiş Çalışmalar (303)
Bu ders, mimari tasarım düşüncesini, gündeme gelen veya öğrenci tarafından getirilecek olan değişik zaman, yer ve eğilimlerini, öğrencinin çalışma alanı paralelinde tartışır. Ders kapsamında, çağdaş iç mimari sorunlarının öğrencilerle beraber sorgulanacağı ortamın, bilimsel düzeylerde oluşturulması umulmaktadır.

IAGR 508 Kentsel Mekan Analizi (303)
Dersin amacı, kentsel tasarımın amaç ve prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Kentsel yapı bilim ilişkisi, insan algılamaları ile sosyal eylemleri, yaya ile motorlu dolaşım, sokak ile meydanların özellikleri, kentsel mekan bileşenleri vb. kuramsal çıkarımlar ders ve okumalarla araştırılmaktadır. Öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere kentsel mekan veya kentsel tasarım şemaları üzerinde ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Çalışma sonuçları sınıfta öğrencilerce sunulmaktadır.

IAGR 509 Bina Güvenliği (303)
Binaların, özel tehlikeli aktivitelere karşı davranış özelliklerinin anlaşılması. Değişik doğal veya yapay afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesine uygun tasarım yapılması. İlgili anlamda malzeme seçimi, detay ve teknoloji oluşumu. Yangın kaçışları. Acil durum standartlarını ve yönetmeliklerinin öğrenilmesi.

IAGR 510 Mimari Tasarımda Yaratıcı İmajlar (303)
Çoğu kültürlerce, bazı temalar mekan ve zaman ile ilişkilendirilirler. Bu temalar mimarinin imajlarını, mekansal organizasyon modelleri veya mekan kompozisyonunda; hem iç-dış, hem de yerleşsel, ticari, endüstriyel veya toplumsal, sanatın elemanlarını, oluştururlar. Bu ders, atrium/iç bahçe, kule, rampa, arkad/kamelya, duvar, salon, kanal, köprü, merkezilik, ızgara örgü, toplam mekan, vb. mimarinin betimleyici formlarının analizini kapsar.

IAGR 511 Aydınlatma ve Renk (303)
Konfor sistemler için fiziksel standartlar. İlgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler. Bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi. Seçim kararlarında işlevsel girdiler.

IAGR 512 Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma (303)
Enerji korunumu prensipleri. Güneş enerjisini ısıtma ve soğutma için kullanma. Pasif ve aktif sistemler. Mekanları optimum güneş radyasyonu için tasarlama prensipleri. Değişik sistemleri seçmede çevresel koşulların irdelenmesi.

IAGR 513 Taşıyıcı Sistemler (303)
Taşıyıcı sistem tasarımına sistemsel yaklaşımlar. Mimari ile taşıyıcı sistem tasarımı kararlarındaki aşamalar. Değişik yapı malzemelerinin taşıyıcı özelliklerinin çalışılması. Estetiğin olumlu elde edilebilmesi için temel taşıyıcı sistem gereksinimleri. Plakalar, katlanmış plaklar, modüler koordinasyon, 2 ve 3 boyutlu ızgaralar, cidarlar, kabuklar, uzay kirişler, asma ve şişirme taşıyıcı sistemler.

IAGR 515 İç Mimarlıkta Anlam (303)
Bu ders iç mekanda/mimaride biçim ve içerik ikiliğine dikkati çekmektedir. Gösterge bilimin prensiplerini, yöntemlerini, öncü isimlerini ve bilgisini içermektedir. Bazı alan çalışmalarını ve öğe çözümlemelerini, kapı, sandalye, merdiven, vb. gibi kapsamaktadır.

IAGR 516 Seçilmiş Konular (303)
Çalışmalar, seçilen tez konusu ile doğrudan ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Dersin amaçları, araştırmacının özelliklerine ve seçilen konuya bağlı olarak, çok değişik olabilir. Genel bir anlayış olarak; bir öğrenci, her aşamada üretken olabilmek için, gereken bilimsel anlayışı yaratabilmek ve problem tarifi ile problem çözme sürecinde doğru yolları elde edebilmek durumundadır.

IAGR 517 İç Mekan Peyzaj Mimarisi (303)
Dersin amacı, peyzaj tasarımının anlamı ve prensiplerinin öğrencilere aktarılması, iç mimarlıkla, peyzaj bağlantılarının araştırılması ve mimarlıkla olan bağlamın ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Ayrıca, tasarım süreci, ölçüleri ve tasarımı yönlendirici projeleri hazırlama yöntemleri ile iç mekandaki kamusal ve yeşil alanların tasarımı ve dış mekanla ilişki kurulmasıdır.

IAGR 521 Tarihi Binaların ve Çevresinin Analizi ve Değerlendirilmesi (303)
Tarihi binalar ve hatta yakın zamanda inşa edilmiş binalar, bina, fiziksel özellikleri, işlevleri, binanın ait olduğu toplumun yaşam tarzı, mimari anlam, yapı, sosyal yapı ve yöresel bilgiler de dahil olmak üzere birçok bilgi veren mimari kalitenin yanında mimari kaliteye sahiptir. iklim, topografya, jeoloji ve yapılı çevre ile ilgili olarak çevreye tepki. Genellikle yapılı çevrenin iç mekanları, binaların dış yüzeylerinden daha fazla bilgi ortaya çıkarır. Bu değerler bu binaları miraslarının bir parçası haline getirir, bu nedenle korunmaları gerekir. Bu bakış açısına uygun olarak tarihi / kültürel olarak değerli yapılı çevre analiz edilir ve anlaşılır ve gelecekteki değişikliklere yardımcı olacak analiz yöntemi ve bulgular, değişim veya restorasyon gibi uluslararası kurallara göre derste ele alınır.

IAGR 522 Sinestetik Tasarım (303)
Bu dersin amacı, sistematik ve çok boyutlu tasarım hakkında bir anlayış geliştirmektir. Algılamanın temelleri, modaliteler ve bütünsel tasarıma etkileri, kipsel analojiler, duyusal katkılar ve pratik uygulamalar sunulacak ve tartışılacaktır.

IAGR 523 3ds Max Programı ile İleri Sunum Teknikleri (303)
3DS Max yazılım programını kullanarak 3D nesneler oluşturma, materyalleri düzenleme, ışık uygulama ve VRay platformunda oluşturma.

IAGR 532 Sürdürülebilir Tasarımın Felsefesi ve Metodolojisi (303)
Sürdürülebilir tasarımın gerekliliği ve uygulamadaki engelleri, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları bağlamında tartışılmaktadır. Öğrencilerin, çevrelerindeki problemleri tanımlamaları ve bunlara sürdürülebilir tasarım önerileri getirmeleri kapsamında verilen bir dizi proje ile, analitik düşünme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir. Küresel ölçekte kullanılan çevresel değerlendirme sistemlerinin kapsamları, uygulanabilirlikleri ve zayıf yönleri ile birlikte, uluslararası sürdürülebilir tasarım proje örnekleri analiz edilmektedir.

IAGR 535 Japon Estetiğinin Tasarıma Etkisi (303)
Japon estetiği, dünya tasarımcıları için zengin bir ilham kaynağı olmuştur ve hala da bir kaynaktır. Bu ders, bu paha biçilmez kaynağın bazı kavram ve uygulamalarını tanıtır. Ders, insan ve doğa, mekan ve zaman, sanat ve günlük faaliyetler, iç ve dış, yaratıcı süreç ve ürün arasındaki ilişki gibi Japon estetiğinin temel fikirlerine odaklanmaktadır. Ders saatleri, konu anlatımı, konuyla ilgili bir film gösterimi ve tartışma saatleri olarak bölünecektir.

IAGR 537 Görsel Kültürler ve İletişim (303)
Bu dersin amacı, öğrencilerin görsel iletişim, göstergebilimsel yönleri ve görsel kültürlere bilimsel yaklaşımlar temelleri üzerinde genel bir bakış kazanmasıdır.

IAGR 538 Biomimik Tasarım (303)
Tasarım ve mühendislik öğrencileri için, teorik ve uygulama temelli bir derstir. Geniş bir bağlamda doğal, ekolojik ve çevresel sistemlerin temellerini tanıtmaktadır. Ders, ekosistemlerin bileşenleri arasında (canlı organizmalar, iklim ve kimyasal çevre) bütünleşmeye odaklanmaktadır. Bu dersin nihai amacı, öğrencileri doğal sistemlerin bütünleyici süreçlerini tasarım ve yaratma uygulamalarına dahil etmeye teşvik etmektir.

IAGR 539 Yapı Tipleri ve Programlama (303)
Bu ders, konut birimleri, ticari binalar, eğitim binaları, sağlık binaları, ofisler, eğlence tesisleri, spor tesisleri vb. gibi bina tipolojilerindeki teorik birikimleri ve teorik referanslarını kapsar. Dersin toplam süreci, teorik ve pratik süreçleri ve ilerlemeyi tamamen kapsar. Bu dersin amacı programlama gereksinimlerini insan gereksinimleri, fonksiyonel gereksinimler ve her tipolojik tesisin teorik arka planı açısından geliştirmektir. İç programlama araçları ders kapsamında tartışılacak, öğrenciler sadece teorik çalışmalar ile değil, aynı zamanda yerinde araştırmalarla da her bina tipinin tipik özelliklerini öğrenmeleri ve önerilen bir bina tipi için örnek bir program geliştirmeleri beklenecektir. 

IAGR 540 Mimaride ve İç Mekanlarda Estetik (303)
Bu ders öğrencileri mimarlık, iç mekan ve tasarım estetiği ile tanıştırır. Estetik teorileri mimariye uygulayan bazı ana metinleri inceleyerek, mimari mekanların estetik tanımı, deneyimi ve takdiri tartışılacaktır. Her hafta, tartışma konusu bir öğrenci tarafından sunulacak ve yönetilecek.

IAGR 566 İşitsel Peyzaj (303)
Yapısal çevre ve mimariyi bütünleştiren ana bileşenler, mekan, mekansal algı, deneyim ve ses analizinin temelleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, bu yüksek lisans kursu çerçevesinde ses mimarisi çalışmalarına ilişkin metodolojik yönler tartışılmaktadır. Ders, lisansüstü düzeyde bir çalışma ve araştırmanın gereklerini yerine getirmek için bu metinler üzerinde çeşitli farklı okumaları ve çeşitli değerlendirmeleri entegre ederek tasarlanmıştır.