×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Aşağıda güncel lisans müfredatının dersleri ve içerikleri belirtilmiştir. Ders içeriğini görüntülemek için ilgili dersin üzerine tıklayınız.
Ders Kodu – Ders Adı – (Haftalık Teorik Saat – Haftalık Uygulamalı Saat – Çankaya Kredisi)

Bölüm Seçmelisi: INAR kodlu seçmeli derslerdir.
Fakülte Seçmelisi: ARCH veya CRP kodlu seçmeli derslerdir.
Serbest Seçmeli: Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan INAR, ARCH ve CRP kodlu dersler dışında kalan seçmeli derslerdir.

Bölüm seçmelisi, fakülte seçmelisi ve serbest seçmeli derslerin listesi ders kayıt haftasında bölüm internet sitesinde “Duyurular” başlığı altında açıklanmaktadır.

1. YIL

1. Dönem

Temel Tasarım, Bauhaus yaklaşımının ve Gestalt Algı İlkelerinin temel fikir ve ilkelerini uyarlar. Bu ders tasarım konuları hakkında tanıtıcı bilgileri kapsar. Tasarım öğeleri, kavramlar ve tasarım ilkeleri gibi temel faktörleri içerir. Bu ders ayrıca beyin fırtınası aşamaları dahil olmak üzere, özel tasarımları, tasarım problemleriyle başa çıkmak için zihinsel ve el becerilerini geliştirmek ve farklı ortamlarda iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonları yapılandırmak ve ifade etmek için görsel değerleri kapsar. Hedefler arasında; 1. görsel ve sözlü tasarım dilini kullanma becerisi kazandırmak, 2. soyut düşünceyi tanıtmak, 3. temel tasarımın kavramsal, görsel, ilişkisel ve pratik unsurlarını geometrik tanımları ve ilişkileri ile tanıtmak ve tartışmak, 4. ritim, denge, vurgu, dinamizm, hiyerarşi, birlik vb. Gibi tasarım düzeni ilkelerini ve kavramlarını tanıtmak, 5. renk ve doku ile bunların kullanımları ve ilişkileri hakkında detaylı bilgilerin tanıtılması, 6. İki boyutlu organizasyonların üç boyutlu organizasyonlarla dönüşümünü uygulamak  

Bu dersin amacı görsel iletişim tekniklerini geliştirmektir. Serbest çizim yöntemleri ile biçim, değer ve dokuyu görme ve doğru bir şekilde ifade etmeyi hedeflemektedir. Derste öğrenciler özgün kavramları ifade etme yeteneğini geliştirirler. Kullanılan ortamın kapasitesinin anlaşılmasına yardımcı olmak için serbest el çizim teknikleri, render teknikleri, perspektif teknikleri, odun kömürü ve markördeki (iç ve dış mekan) kompozisyon yöntem ve malzemelerine bir giriş niteliğindedir.

Bu ders çizim araçlarını kullanarak iç mimaride algı, iletişim ve görsel kavramları geliştirmek için teknik çizim tekniklerini öğrenmeyi ve deneyimlemeyi içerir. Soyutlamanın resmi kuralları, üç boyutluluğun görselleştirilmesi, ölçeğe göre çizim, çizimde yeterlilik, çizim tekniklerinin manipülasyonu ve grafik ifadelerin temel becerileri gibi belirli temalara odaklanır. Çizim ekipmanları, malzemeleri ve teknikleri bu ders ile öğrencilere tanıtılmaktadır. Teknik çizim araçlarını kullanarak nesnelerin ortografik görünüşleri, planlar ve kesitler ölçekli olarak çizebilmeyi öğrenirler.

Bu dersin amacı lisans eğitimine yeni başlamış öğrencilerin, meslekte kullanılan temel tasarım prensiplerini anlamak, yorumlayabilmek ve tasarım elemanları ile tanışmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu ders öğrencilere iç mimarlık mesleğinin multidisipliner bir meslek olduğunu kavramaları, mesleki dili öğrenmeyi ve temel tasarım dersi ile paralel giden bir çok teorik bilgiyi edinmelerini sağlar.

Bu ders, mimarlık öğrencilerine matematik, geometri ve mimari arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamada yardımcı olacaktır. Temel geometrik formları ve çizim prensiplerini iki ve üç boyutlu olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu ilişkiler üzerine düşünmelerini sağlamak için, bu formların ve mimari örneklerin çizim alıştırmaları yapılır.

ENG 121 dersi öğrencilerin İngilizce akademik çalışmaları için gerekli dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) belirli temalar çerçevesinde birleştiren zorunlu bir derstir. Bu ders, üst düzey akademik dil becerilerini geliştirmesinin yanısıra, öğrencilerin bilgileri, fikirleri ve yargıları kavramalarını, değerlendirmelerini ve sentezlemelerini sağlayarak eleştirel düşünme becerilerini kullandırmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği motive edici ve ilgi çekici eğitim araçlarıyla öğrenciye sunulan academik konuları kapsamakta ve öğrencilerin akademik hayatta karşılarına sıklıkla çıkacak akademik dil yapılarının ve işlevlerinin farkında olmalarını sağlamaktadır.

Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere güvenilir, bilimsel bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanı sıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (HIST-201) dersi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş koşullarını, Türk İstiklal Savaşını ve Lozan Antlaşmasını inceleyen konuları kapsamaktadır.

2. Dönem

INAR 102 dersi, insan boyutları ve mesafeler, açıklıklar, doğal aydınlatma ve fonksiyonel organizasyonlar dahil edilerek iç mimari tasarımına giriş olarak programlanmıştır. Bu dönemdeki eğitim, işlevsel ve somut örgütlenmelere ve soyut düşünceye dayanır. Bu ders, iç mimarlık tasarım problemleriyle başa çıkabilmek için zihinsel ve el becerilerini geliştirmek için yapılan alıştırmaları içerir. INAR 102, temel tasarım eğitiminin gelişiminde hem soyut hem de somut süreçlerden oluşmaktadır.

Bu ders öğrencilere inşaat teknikleri ile ilgili temel bilgileri kazandırmak için gereklidir. İç Mimarlık Yapısal sistemlerin ana unsurları üzerinde yoğunlaşarak bina inşasının yönlerini kapsar. Ayrıca, bu dersin içeriğinde çeşitli malzemelerin yapısal davranışları ve yapısal sistemler ile ilgili terminoloji ele alınmaktadır.

Bu dersin amacı ergonomi hakkındaki gerekli bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır. İçmimarlık insanlar için tasarlanmış mekan düzenlemelerini kapsar. Dolayısıyla öğrencilere tasarım standartları konusunda temel bilgilere ek olarak mekan tasarlarken doğru bilgilere nereden ve nasıl ulaşacakları aktarılır.

Çağlar boyunca, Sanat tarihi, mimarlık ve iç mekanın tarih boyunca mimarlık, süsleme ve güzel sanatlar arasındaki ilişkilerin sosyal bağlamda birbiriyle olan ilişkisinin vurgulanması bu seri derslerin ana perspektifidir. Bu derste mimari, iç mekanlar, ince iş ve mobilyalar, tekstiller, sanat eserleri, ressamlar, heykeltraşlar, süsleme ve farklı dönem mobilyaları tartışılarak öğrencilerin geçmiş ve gelecek yapılı çevreyi anlamasını ve tarih kültürüyle donatmasını sağlanması hedeflenmiştir. Dersin öğrenim çıktıları: 1) Sanat ve mimarlık tarihi genel kültürünü değerlendirebilme yetisi, 2) Yapılı çevreyi eleştirebilme, 3) Yapılı çevreyi etkileyen doğal, sosyal, kültürel, politik ve insan faktörlerini tanımlamak, 4) Estetik duyu ve bilincini geliştirme.

Bir binanın, iç mekanın veya bir mobilyanın tasarımında, kullanılan malzeme ve yapım teknikleri ile ilişkili olarak yapıların davranış biçimini anlamak gerekir. Bu dersin temel amacı İç Mimarlara temel yapısal ilkeler hakkında gerekli bilgileri vermektir.

ENG 121’in devamı niteliğindeki ENG 122 dersi tematik bir derstir ve ileri düzey akademik dil becerilerinin tümleşik bir şekilde sunulması amacıyla tasarlanmıştır. ENG 122 dersi öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu ders öğrencilerin düşüncelerini bir bütün olarak ve düzenli bir şekilde ifade etme, akademik içerikli konuşmaları anlama, akademik konuşmalara ve tartışmalara katılma ve çeşitli akademik yazı türlerini okuma gibi öğrencilerin akademik ortamlarda ihtiyaç duyacağı dil becerilerine yönelik olarak pratik yapma imkanı sağlamaktadır.

Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere güvenilir, bilimsel bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (HIST-202) dersi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Lozan Antlaşmasından, yakın tarihimize kadar geçen süre içindeki konuları incelemektedir.

2. YIL

3. Dönem

Bu ders, temel tasarım eğitiminin tasarım bilgisine dayanan iç mekan çalışmalarına giriş niteliğindedir. Bu derste, konut veya küçük bir dükkan gibi nispeten çok kapsamlı ve karmaşık olmayan işlevlere sahip projeler verilmekte ve bunlar, mimari program, kullanıcı gereksinimleri ve fonksiyonel analizler gibi temel bilgiler doğrultusunda incelenmektedir. Bunun yanı sıra, doku, renk, malzeme, tekstil, mobilya vb. gibi iç mekan tasarım elemanları ile, teknik bilgiler ve iç mekan literatürü üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

Bilgisayarla tasarlamak ve çizmek klasik temsil yöntemleri ve elle çizim teknikleri yaygınlığını kaybederken zeminini güçlendirdi. Özellikle, uygulama işlerinde bilgisayar destekli tasarım çıktıları standartlaştı. Böylelikle, bilgisayarla tasarlama konusuna yakınlık duymayan profesyoneller bu rekabette geride kaldılar. Bu ders öğrencileri bilgisayarla tasarım teknolojileri ile tanıştırmak ve bilgisayarla tasarlamak ve çizim üretmek için gerekli teknik ve donanımı kazandırmayı amaçlar.

Dersin amacı, öğrencilere, özellikle yapıya kat veya mekansal ekler gibi değişiklikler yapılırken gerekli olacak inşaat uygulamaları bilgilerini kazandırmaktır. Bu bağlamda, asma katlar, merdivenler, asansörler, açıklıklar, kuru duvar sistemleri,asma tavanlar, ve basit döşeme sistemleri ders kapsamında çalışılmaktadır.

Dersin amacı, tasarlanacak mekanlarda kullanıcı konforunu sağlamak bağlamında doğal ve yapay aydınlatma konularını bilimsel ve estetik açılardan incelemektir. Kapsamlı bir görsel arşivin analizi üzerinden, ışığın fiziği, görme ve görsel algı, renk ve renk algısı, mimari aydınlatma teknikleri, yapay aydınlatma kaynakları ve özellikleri ve günışığı tasarım elemanları gibi konular incelenmektedir. Doğal ve yapay aydınlatmanın psikolojik ve fiziksel yönlerinin yanı sıra, uygulamalarının teknik yönleri de analiz edilmektedir.

Bu ders Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Yunanistan, İtalya, Erken İslam, Erken Hıristiyan, Romanesk, Gotik ve Selçuk ve Hindistan gibi tarih öncesi dönemlerden başlayarak dönemlerin sanat ve mimarisine odaklanmaktadır. Yapılı çevre, iç mekanlar, kaplamalar, tekstil ürünleri, eserler, resimler, heykeltraşlar, süsleme ve mobilyalar bu dönemler üzerinden analiz edilir.

4. Dönem

Tasarım Atölyesi serisinin ikinci atölye dersidir. Tasarım Atölyesi serisi iç mimari eğitim içeriğinin özünü oluşturur. Öğrencilerin teorik ve teknik bilgi/becerilerini özel tasarım problemlerine uygulayabilmelerini hedefler. Serideki her bir atölye tasarım problemlerinin çeşitli konularına, kavramlarına, ölçeklerine, ve bağlamına odaklanır. Bu ders temel tasarım eğitimi üzerine kurgulanan iç mekan çalışmalarına giriş niteliğindedir. Ders, diş polikliniği veya küçük bir mağaza gibi, çok kapsamlı olmayan projelerin temel bilgileri ve kullanıcı ihtiyacı ve işlevsel analizlerinden oluşur. Buna ek olarak, doku, renk, iç mekan bitiş malzemeleri, tekstil, mobilya ve benzeri teknik bilgiler üzerine araştırmaya önem verilir.

İki boyutlu çizimler, meslekten olmayanların okuması ve anlaması kolay değildir. Üç boyutlu perspektif çizimleri müşterilere bilgi iletmek ve bilgi aktarmak için çok daha etkilidir. Bu nedenle, müşterisi ile iki yönlü iletişim kurması için profesyonel bir iç mimarın üç boyutlu çizim bilgisine sahip olması önem kazanmaktadır. Ayrıca, üç boyutlu bilgisayar çıktıları profesyonel çevrede popüler bir medya haline gelmiştir ve ayrıca tasarımcının tasarım nesnesiyle iletişimini geliştirir.

Dersin amacı öğrencilerin iç mimari sistemlerdeki detay problemlerini anlamalarını ve çözmelerini sağlamaktır. Öğrencilerden, yapıya ait belgelerin son aşamasına ulaşmak için mimari tasarımlarını daha da geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu ders, iç mimarlık disiplininde temel konulardan olan, iç mekanda ısıl konfor bağlamında pasif ısıtma ve soğutma stratejileri ve iç mekan hava kalitesi üzerine kapsamlı bilgi aktarmaktadır. Isıl konforun çevresel ve bireysel parametreleri, psikometrik tablo, pasif iklimlendirme stratejileri, iklimsel tasarım, yönlenme, yapı zarfı, iç ve dış ısı kazanımlarının kontrolü, hasta bina sendromu ve iç mekan hava kirleticileri gibi konular incelenmektedir.

Bu ders, çağdaş dünya mimarisine odaklanmakta ve inşa edilmiş çevre, iç mekanlar, tekstiller, eserler, resimler, heykel gibi görsel sanatlar, süsleme ve mobilya analizlerini yapmaktadır. Bu yirminci yüzyılın çağdaş mimari ve iç mimarlık özlü bir anket kapsamaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere mimarlık anlayışımızı ve yaklaşımımızı şekillendiren bazı önemli olayların arka planını araştırmaktır. Tartışmaların önemi öncelikle bireysel mimarların binaları ve eserleri olacak. Mimarinin gelişimi üzerinde önemli etkilerde bulunan ikonik mimarlar, binalar ve hareketler detaylı olarak incelenecektir. Toplumsal bağlam, sanatın ve mimarlığın zihniyetinin ve değişen eğilimlerin dönüşümü ve mevcut mimari söylem ve terminolojideki değişimler ana perspektiflerdir. Yapılı çevrenin tartışması, öğrencilerin mevcut yapılı çevreyi anlamalarına ve çağdaş mimarlık dünyasının terminolojisi ile donatmalarına olanak sağlayacaktır.

INAR 100 Yaz Stajı, İç Mimarlık Bölümü müfredatındaki ilk yaz stajıdır. Yapısı ve zamanlaması bakımından bölümün diğer lisans derslerinden farklı bir süreci vardır. Bu derste öğrencilerin yaz stajlarını, binaların neredeyse bitirme aşamasında olduğu bir inşaat alanında tamamlamaları beklenmektedir. Tüm zemin, duvar veya tavan kaplamaları, elektrik, mekanik ekipman ve seçilen malzeme, renk-doku, detaylandırma, ankastre mobilyalar, armatürler vb. Yakından incelenmelidir.

3. YIL

5. Dönem

Bu stüdyo, İç Mekan Tasarımı serisinin üçüncü stüdyosudur. İç Mekan Tasarımı serisi, iç mimarlık müfredatının çekirdeğini oluşturur. Bu seri, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi/becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulamalarını sağlar. Serideki her stüdyo, tasarım sorununun konusuna, kavramına, ölçeğine ve bağlamına farklı bir vurgu yaparak tasarımın çeşitli yönlerini kapsar. Bu derste, komplex binalardaki çeşitli etkinliklerin kültürel, estetik ve sosyal değerleri bağlamında tanınmasına özellikle önem verilmektedir. Ayrıca, bir tasarım dilinin geliştirilmesi ve uygulanması dersin önemli bir unsurudur.

Amaç öğrenciyi bir ürün tasarlamaya ve üretmeye davet etmektir. Süreç boyunca öğrencilerin tasarımlarının yapı, ergonomi, malzeme seçimi, kullanım ve maliyet konularındaki yönlerini dikkate almaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler belirli bir ortamda o nesnenin potansiyelleri ve kısıtlamaları ile ilgili uygun çizim tekniklerini ve detaylarını kullanma becerilerine göre değerlendirileceklerdir.

Ders, mekanik, elektrik ve yangın güvenliği ekipmanı ve teçhizatı olarak sınıflandırılabilecek bina hizmetlerinin temel anlayışına odaklanmaktadır. Kurs ayrıca ilgili ekipmanın işletilmesi ve bakımı ile ilgili bilgileri de kapsar. Ayrıca, bir bina ile bütünleştirilmiş mekanik ve elektrik sistemlerinin teknik çizimleri, ilgili kısaltmalar ve gösterge tabloları da genel ders dönemi ile entegre edilmiştir.

Ders, ürün tasarımından kentsel tasarıma kadar değişen ölçeklerde sürdürülebilir tasarım ilkeleri konularında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Sürdürülebilir tasarımın, özellikle iç mimariyle ilgili olarak çevresel, teknik, sosyal ve ekonomik faktörleri irdelenmektedir. Sürdürülebilir mimari tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler ve yenilikçi sistemler tanıtılmaktadır. Sürdürülebilir mimarlığın uluslararası ve ulusal örnekleri analiz edilmektedir.

Çevresel Psikoloji insan ile çevresi arasındaki etkileşim ve ilişkileri ele alan disiplindir. Çevresel psikoloji çevre ile insan davranışı arasındaki ilişki kadar bunların birbirleri üzerindeki etkilerini inceler.

6. Dönem

Bu derste, karmaşık binalardaki çeşitli etkinliklerin kültürel, estetik ve sosyal değerleri bağlamında tanınmasına özellikle önem verilmektedir. INAR 302, iç mimarinin kentsel bağlam ve kentle ilişkisini tartışan ve parametrik tasarım stratejileri geliştiren deneysel bir stüdyodur. Bilgisayar ortamında bir tasarım dilinin geliştirilmesi ve uygulanması, dersin önemli bir yönüdür ve öğrenciler 3B formları dijital yazılımla formüle eder ve bu 3B formların iç kısımlarını ayrıntılı olarak tasarlamaktan sorumludur. Bu dersin öğrencileri Renk ve Dijital Üretim Laboratuvarlarını kullanmakla yükümlüdürler ve final jürisi için laboratuvar araştırma çıktılarını dahil ederler.

Bu ders, öğrencilerin seri üretim için tasarlanmış mutfaklar, açık ofisler, fuar standları vb.Gibi çok amaçlı modüler sistemler ve mobilyalar hakkında farkındalıklarını geliştirmek için egzersizleri içerir. Tasarımda kullanılan malzeme seçimi ve detaylar da bu derste işlenmektedir.

Bu ders, sesin, temel akustik kavramlarının ve insan işitme duyusunun fiziksel prensiplerine odaklanır. Sesteki kapalı alanlarda sesin davranışı ve mimari akustiğin kuramları ders boyunca tartışılmaktadır. Ayrıca, daha iyi yaşanabilir ortamlar yaratmak ve binalarda akustik rahatlığı arttırmak için gürültü kontrol tekniklerinin temel ilkeleri, vaka alanı örnekleri ile açıklanmaktadır.

Bu ders, öğrencilerin renk bilimi ve kuramından psikolojiye, insan algısına ve davranışlarına kadar renk prensiplerini tam olarak anlamalarını sağlar. Renk ve ışık etkileşimleri, renk vizyonu ve algısı, renk boyutları, renk uyumu ve kontrast ilkeleri, renk düzen sistemleri ve iç mimari ve tasarımdaki uygulamaları tartışılmış ve analiz edilmiştir.

Kentsel tasarım, binaların, kamusal alanların, ulaşım sistemlerinin, hizmetlerin ve olanakların düzenlenmesini ve tasarlanmasını içerir. Kentsel tasarımda ‘Kentsel’ ve ‘İç Mekan’ sözcüklerini bir araya getirerek, iki olgunun altı çiziliyor. Bir yandan, kentsel unsurların tasarımında yeni bir terminoloji ve yeni bir içgörü önerilmiştir. Bu terminolojiyle, kentsel mekânlara, tasarımcıların iç mekanlara baktıkları gibi yeni bir perspektiften bakılabilir. Ayrıca, kentsel alanlara bakmanın bu yeni yolu, yeni formlar önermeyi ve yeni yerler icat etmeyi mümkün kılabilir. Konvansiyonel açıklamalar, kentsel tasarımın kentsel alanları işlevsel ve çekici hale getirmek için mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, mühendislik ve kalkınma ekonomisi gibi farklı alanları bir araya getirdiği konusu üzerine yoğunlaşırken; kentsel iç mekanı tartışmak, harmana başka bir katkı maddesi ekler.

INAR 300 Yaz Stajı, İç Mimarlık Bölümü müfredatında ikinci yaz stajıdır. Yapısı ve zamanlaması bakımından bölümün diğer lisans derslerinden farklı bir süreci vardır. Bu derste öğrencilerin yaz stajlarını bir iç mimarlık veya mimarlık ofisinde tamamlamaları beklenmektedir. Tasarımcı-müşteri ilişkileri, ön hazırlık veya inşaat projelerinin hazırlanması, yasal kurallar ve uygulamalar, uygulama standartları ve profesyonel kontroller dikkate alınmalıdır.

4. YIL

7. Dönem

Öğrencilerden, önceki derslerde edindikleri teorik bilgilerini bütünleştirmeleri ve bu tasarım stüdyosu sonunda projelerini tam bir şekilde sunmaları beklenmektedir. Bu, İç Tasarım Stüdyosu serisinin beşinci stüdyosudur. İç Tasarım Stüdyosu serisi iç mimarlık müfredatının temelini oluşturmaktadır. İç Tasarım Stüdyosu serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulayabilmelerini sağlar. Dizideki her stüdyo, tasarım probleminin konusu, kavramı, ölçeği ve bağlamına farklı bir vurgu yaparak tasarımın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu derste, karmaşık yapılardaki çeşitli etkinliklerin kültürel, estetik ve sosyal değerleri bağlamında tanınmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, bir tasarım dilinin geliştirilmesi ve uygulanması dersin önemli bir parçasıdır.

Ders, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerine, İç Mimari uygulamalarında piyasa koşullarına adapte olmalarını, proje sürecinin ilk aşamasından başlayarak son aşaması olan iş teslimine kadar kariyerlerinde aktif ve etkili bir rol oynamaya hazırlanmalarını amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında dört farklı tipte otel odası veya fonksiyonel alan gibi profesyonel bir tasarım projesi üzerinde çalışılır. Öğrenciden, bir projeyi detaylarıyla tamamlayıp, şartname dosyası olarak sunması beklenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere, profesyonel hayatta faydalı olacak organizasyon, yönetim, liderlik, ve hayata karşı sorumluluk ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

Bu ders iç mimarlık mesleği çerçevesinde öğrencileri restorasyonun temel ilkeleri ile tanıştırmak üzere hazırlanmıştır. Ek olarak, mevcut bir yapıya ve /veya mekana yapılacak müdahaleler sırasında uygulanacak teknik çözümleme, ölçüm teknikleri, restitüsyon ve restorasyon aşamalarına ait bilgileri kapsar. Gerekli teknikler, termin bilim ve yöntemler bu dersin sınırlılıkları içindedir.

8. Dönem

İç Tasarım Stüdyosu serisinin altıncı stüdyosudur. İç Tasarım Stüdyosu serisi iç mimarlık müfredatının temelini oluşturmaktadır. İç Tasarım Stüdyosu serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulayabilmelerini sağlar. Dizideki her stüdyo, tasarım probleminin konusu, kavramı, ölçeği ve bağlamına farklı bir vurgu yaparak tasarımın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu derste, öğrencilerin mevcut bir bina için kolektif bir eser olarak analizini yapmaları, tasarımlarında kullanılacak bir dil oluşturmaları ve binanın iç tasarımını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.